Общи условия за използване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

На онлайн магазин Produkti.bg

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 1. (1) Настоящите общи условия имат за цел да регулират отношенията между Продукти БГ ООД, с ЕИК 203216222, Булстат BG203216222, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, жк. Славейков, бл. 189, офис 12, М.О.Л. Калоян Николов Ангелов, и данни за кореспонденция email: info@produkti.bg и тел. 02/ 44 56 999, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Produkti.bg, наричана по-долу „Produkti.bg”с 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Produkti.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.produkti.bg. Чрез нея ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават възможността да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки, в това число:

1. Да се регистрират и да създадат потребителски профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на услугите за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките в produkti.bg, както и информацията относно техните характеристики, цени и условия за доставка

3. Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в Produkti.bg

4. Да осъществяват плащания във връзка със сключените договори чрез Produkti.bg електронни и физически средства за разплащане

5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването на договори с ДОСТАВЧИКА в Produkti.bg посредством интерфейса на страницата на Produkti.bg

6. Да получават информация за нови продукти, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg, както и да бъдат уведомявани чрез интерфейса на Produkti.bg за правата, произтичащи от закона, както и да упражняват правото си на отказ (в случаите, когато това е приложимо), съгласно Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ в Produkti.bg се задължава да организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността

Чл. 4. (1) На адрес www.Produkti.bg ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба на стоки, който се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в платформата.

(2)  Съгласно сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Договор, ДОСТАВЧИКЪТ следва да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на стоките, избрани чрез поръчката му в Produkti.bg. След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ отправи изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА, първият няма право да поправя допуснати при въвеждането на информация грешки.

(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки, в съответствие с посочените в онлайн магазина Produkti.bg условия, както и съгласно настоящите общи условия. Възнаграждението, което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат е в размер на цената, обявена в Produkti.bg.

Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им относно сключването на договора за покупко-продажба и задълженията на страните във връзка с него могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. В тази връзка се приема, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Produkti.bg, са извършени от лицата, посочени в данните, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя при регистрация, ако същият е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ PRODUKTI.BG

Чл. 6. (1) Платформата Produkti.bg не изисква задължителна регистрация, за да може ПОТРЕБИТЕЛЯТ да я използва. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере дали да използва платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки като „Гост“ (нерегистриран потребител) или чрез потребителски профил.

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да определи своите данни за достъп (име и паролата) с чрез извършване на онлайн регистрация в Produkti.bg, следвайки посочената в него процедура. Създава се акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че данните за регистрация, които предоставя, са актуални и верни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на сключен договор за покупко-продажба на стоки в Produkti.bg, в следствие на некоректно попълнени данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Последният се задължава при промяна на данните, посочени при регистрацията, своевременно да ги актуализира

(4) В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочете да използва Produkti.bg чрез потребителския си профил, следва да въведе име и парола за достъп, с което се счита, че е приел Общите условия

(5) Във всички случаи, с натискане на бутон “Направи поръчка”, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е запознал и е съгласен с Общите условия 

V. СТЪПКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. Сключването на договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки се осъществява основно чрез интерфейса в платформата Produkti.bg посредством описаната процедура:

1. Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в Produkti.bg стоки и добавянето им към „количката“, представляваща списък с избраните от ПОТРЕБИТЕЛ стоки за покупка. Добавянето на стоки може да се осъществи чрез бутона „В количката“ или чрез избиране на количество и натискане на бутона „В количката“ от опцията за бърз преглед

2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае, може да направи регистрация в Produkti.bg, като за целта следва да въведе нужните за осъществяване на поръчката и доставката ѝ данни и/или да влезе в системата за извършване на поръчки в Produkti.bg, като се идентифицира с име и парола. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши поръчката от потребителския си профил, системата го регистрира като „Гост“

3. Преглед и редакция на добавените в количката продукти

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката

5. Избор на начин и момент за плащане на цената

6. Уточняване със служител на ДОСТАВЧИКА на ден и час за доставка

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че за стоки, при които е невъзможно да се определи точния грамаж предварително, както и за пресни храни и плодове, продавани в насипно състояние, има възможност в доставеното количество да има разлика в обема до 10%, в сравнение с поръчаното от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) В случаи на рекламация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да съхранява получените стоки,  съблюдавайки всички изисквания за съхранение, посочени на опаковката им, до момента на тяхното предаване на посочено от ДОСТАВЧИКА лице

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже изпълнението на поръчка на ПОТРЕБИТЕЛ, без да посочва причина за отказа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказа в подходящ срок

(4) При поръчка на ПОТРЕБИТЕЛ, превишаваща нуждите на едно домакинство, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже поръчката

VII. КЛАУЗИ, ПРИЛАГАНИ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) Цената на продуктите с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА в Produkti.bg в профила на всеки продукт

(2) Всеки продукт в промоция е обозначен със специален знак.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките в Produkti.bg се посочва от ДОСТАВЧИКА най-късно в процеса на поръчка, на стъпка “Начин на доставка”.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора за покупко-продажба се посочват в настоящите Общи условия и посредством информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в платформата Produkti.bg.

(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата Produkti.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Produkti.bg или електронна поща.

Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че ДОСТАВЧИКЪТ в Produkti.bg може да изиска авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 11. (1) В случай на рекламация, връщане и отказ след доставка на  продукт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, освен че се задължава да съхранява продукта, съобразно специфичните за него изисквания, е длъжен да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 12:00 ч. в деня след получаване на доставката. За целта е необходимо да изпрати снимка на продукта на адрес info@produkti.bg. ДОСТАВЧИКЪТ, от своя страна, се задължава да разгледа и отговори на предявената претенция от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 3 работни дни след получаването ѝ.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

4. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата Produkti.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 12. Ако ДОСТАВЧИКЪТ в платформата Produkti.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми по банков път или под формата на промо код за отстъпка при следваща поръчка в Produkti.bg.

Чл. 13. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е навършил 18 години.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 14. (1) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира доставката и предаването на стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ от куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването в разумен срок. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

(3) В случаите, когато потребителят е уведомен по телефон или по имейл от служител на ДОСТАВЧИКА за приблизителен час за доставка и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е на посочения адрес и не отговаря на предоставения на ДОСТАВЧИКА телефонен номер,  то:

1. ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставката в друг, удобен за него час или ден, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати в двоен размер начислената цена за доставката, освен в случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТ прецени, че не е необходимо да изиска тази допълнителна такса.

2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочи следващ ден за доставка, ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира за отлично качество на пресните продукти.

Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прегледа стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА в Produkti.bg на адрес info@produkti.bg или чрез контактната форма на сайта.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg съгласно ал. 1 най-късно до 12:00 ч в деня след доставката (а в случай на изтекъл срок на годност до 1 час след доставката) с приложена снимка на доставената стока, тя се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 16. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА на платформата Produkti.bg. С всяко създаване на поръчка като гост или чрез потребителския си профил в produkti.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал с актуалните към момента на създаване на поръчката Общи условия и се съгласява с тях.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко изменение или допълнение към Общите условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

1. След изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. След публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

3. С изричното му приемане от ПОТРЕБИТЕЛЯТ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg, във връзка с изменението на Общите условия могат да бъдат изпращани и до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията адрес на електронна поща.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия в раздел Общи условия в сайта, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Общите условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА в платформата Produkti.bg се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯТ в платформата Produkti.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 20. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора при установено ползване на Produkti.bg от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ  в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 XI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Produkti.bg обработва лични данни на своите клиенти (Потребители) в съответствие с настоящата Политика за поверителност

Чл. 21. (1) Доставчикът в Produkti.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) Потребителят приема, че Доставчикът на онлайн магазин Produkti.bg има право да събира, съхранява и обработва данни относно поведението на Потребителя при използване на онлайн магазина

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен в случай че последният изрично изрази несъгласието си за това

Чл. 22. (1) Доставчикът в Produkti.bg има право да изиска от Потребителя да се легитимира и удостовери достоверността на въведените при регистрацията лични данни на всеки един етап при използването на онлайн магазина от Потребителя и изпълнението на Договора за покупко-продажба

(2) Когато регистриран Потребител в Produkti.bg е забравил данните си за достъп до потребителския профил, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.produkti.bg/ > вход > забравена парола.

XII. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Чл. 23. 1. Важни бисквитки:

(1)  Бисквитките (cookies) са малки файлове, които разрешават на сайта ни да разпознае компютъра Ви при следващо посещение на produkti.bg, така че да имате до всички раздели на сайта.  Използването на бисквитки спомага нормалното функциониране на сайта.

(2)  В случай че сте абонирани за email бюлетина на produkti.bg, ползваме бисквитките с цел да можем да Ви изпратим най-подходящите за Вас оферти и новини.

(3)  Ако регистриран ПОТРЕБИТЕЛ реши да спре тези бисквитки, той няма да може да получи достъп до информацията, достъпна само за регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ

2. Бисквитки на трети страни:

Produkti.bg използва системи на трети лица, сред които системи за статистическа информация (като Google Analytics), рекламни платформи (като Google AdWords), както и социални приложения (като Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.

3. Бисквитки, свързани с ефективността на платформата produkti.bg

С помощта на бисквитките също успяваме да направим Сайта по-полезен за Вас чрез персонализация - като Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. Също бихме могли да използваме бисквитките да проследим популярността на определени продукти.

4. Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки способстват за запаметяване на предпочитанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, така че да се улесни неговото ползване на платформата produkti.bg. Те се отнасят до персоналните настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно шрифт, попълване на потребителско име при вход в потребителския профил и др.

5. С ползването на нашия Уебсайт, Вие се съгласявате да поставяме бисквитки на устройството Ви. Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на Сайта.

6. Изключване на бисквитките

(1)  Всички съвременни браузъри позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на Вашия браузър

(2)  Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org

(3)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да е наясно, че при изключване на бисквитките, някои раздели на платформата е възможно да не функционират правилно.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че има задължението да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ за срока и при условията на договора и (3) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 25. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на проблем с интернет връзката, непреодолима сила, случайни събития, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 26. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от новините и статиите в Produkti.bg, както и от налични в платформата оценки, мнения и коментари относно продуктите, предлагани от ДОСТАВЧИКА.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на Produkti.bg и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

Чл. 27. (1) В случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и евентуална последвала от това загуба, достъп до или разпространение на информация, както и всички сходни с това последствия, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, които са настъпили като следствие от фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ДОСТАВЧИКА или за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че ще защитават взаимно своите законни права и интереси и ще пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и Общите условия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължават във времето на действие на договора за покупко-продажба, както и след неговото изтичане, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет пространството, в т.ч. лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 29. При противоречие между настоящите Общи условия и условия, определени чрез допълнителен договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 31. За всички неуредени в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат законите на Република България. Всички спорове и доказвания на правота, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Бургас. При липса на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите

Чл. 32. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 03.04.2020 г.